Daken RI&E ... een Risico Inventarisatie en Evaluatie voor uw dak

Omschrijving Risico Inventarisatie en Evaluatie.

In het kort gezegd geeft een dak - RI&E aan welke werkzaamheden periodiek op het dak moeten worden uitgevoerd, welke gevaren voor de veiligheid en gezondheid hieraan kleven voor de betrokken werknemers en met welke voorzieningen en maatregelen deze gevaren zijn te voorkomen. Vervolgens wordt één  en ander afgezet tegen de werkelijke situatie op het dak en wordt vastgesteld of het gebouw moet worden aangepast. Een voorbeeld hiervan kan zijn het creëren van een veilige toegankelijkheid van het dakvlak. Desgewenst kunnen de noodzakelijke maatregelen in fasen worden uitgevoerd, op basis van bijvoorbeeld een plan van aanpak. Dit mag alleen indien men ook in die overbruggingsperiode niet onder deminimum eisen van het Arbo-besluit blijft werken. Dat zou kunnen betekenen dat er tijdelijke voorzieningen moeten worden getroffen, bijvoorbeeld middels toepassing van mobiele ankerpunten.

Verantwoordelijkheid voor het (laten) opstellen van een RI&E 

De vraag wie een dak - RI&E volgens de wet moet opstellen is niet eenvoudig te beantwoorden. Het zou simpel zijn als alleen personeel van de gebouweigenaaret dak zou betreden. In dat geval is hij de aan te spreken (rechts)persoon. Dit is echter niet realistisch. In de praktijk komen werknemers van diverse bedrijven en alzo vele disciplines op het dak. Welnu, alle werkgevers zijn verplicht het werken op daken in de eigen bedrijf - RI&E op te nemen. Alle personen die zich op een dak bevinden moeten dus in feite vooraf door hun werkgever zijn geïnformeerd over de te treffen veiligheidsmaatregelen. 

In veel gevallen zijn er voorzieningen op of aan een gebouw nodig die je, als uitvoerend onderhoudsbedrijf, niet kunt meenemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan permanente klimvoorzieningen, leuningwerken  of dakankers. Het ligt daarom voor de hand dat degebouweigenaar de dak - RI&E uitvoert of laat uitvoeren, hoewel hij daartoe wettelijk niet is verplicht. Tenzij ook zijn werknemers aan de gevaren worden blootgesteld. Aan de andere kant, als hij geen voorzieningen treft, wordt hij toch gedupeerd. Immers, er mogen zonder veiligheidsvoorzieningen geen onderhoudswerkzaamheden op het dak worden uitgevoerd. Indien dit toch gebeurt, is de werkgever van de aan het gevaar blootgestelde personeel in overtreding, dus niet de gebouweigenaar.

Toetsen RI&E

Ten onrechte wordt gesuggereerd dat een dak - RI&E moet worden getoetst door een Arbo-dienst. De verplichte toetsing betreft een bedrijf - RI&E van iedere individuele werkgever die zijn werknemers blootstelt aan (val)gevaar. In een getoetste bedrijf - RI&E moet een paragraaf over valgevaar op daken zijn opgenomen, met inbegrip van de te nemen maatregelen om dat gevaar weg te nemen.

INVENTARISATIE en EVALUATIE van RISICO’S

Wie is de werkgever volgens de wet?
In de zin van de wet wordt onder "werkgever” verstaan, diegene die opdracht verstrekt tot het uitvoeren van werkzaamheden

Als voorbeeld wordt hierbij gegeven een gebouweigenaar welke opdracht verstrekt aan een aannemer / installateur / dakdekker e.d., maar ook de uitvoerende partij welke zijn personeel opdracht verstrekt werkzaamheden uit te voeren in eigen beheer dan wel in onderaanneming.